Busytec
:::: KMO-Bornem ::::

Nieuws van KMO-Bornem

Takenpakket KMO-ambtenaar

KMO Bornem dankt alle leden voor hun bijdrage nav onze elektronische bevraging ivm het takenpakket van de KMO-ambtenaar dd 22/10/'13. De resultaten van onze bevraging werden aan de burgemeester overhandigd op de nieuwjaarsreceptie van 9 januari en kan u hier downloaden.

BIN-Z

buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen

Voorontwerp van AWV voor N16 Bornem

Het voorontwerp van Agentschap Wegen en Verkeer over de N16 n.a.v. de vergadering van vrijdag 20/01/2012 in CC Bornem. Het definitief ontwerp kan dus nog afwijken van dit ontwerp.

Download voorontwerp.


Nieuw aanwervingsplan RVA

In het kader van de maatregelen om het hoofd te bieden aan de crisis heeft de federale regering op voorstel van de minister van Werk, een nieuw aanwervingsplan gelanceerd dat sinds 1 januari 2010 van toepassing is.
Het doel is tweeledig: de ondernemingen ondersteunen en de (her) inschakeling van de werkzoekenden in een crisisperiode vergemakkelijken.

De ondernemingen kunnen zo uitzonderlijke voordelen genieten wanneer ze bepaalde werkzoekenden aanwerven: een tussenkomst in het nettoloon die kan oplopen tot 1.100 euro per maand en een vermindering van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid.
 
Dit plan is ook voor de werkzoekenden die het in deze crisisperiode het meest nodig hebben een ongeziene troef om hun (her)inschakeling op de arbeidsmarkt te vergemakkelijken en dit met een volwaardige arbeidsovereenkomst, een correct loon en de gebruikelijke voordelen.
De doelgroepen zijn de jonge werkzoekenden onder de 26 jaar zonder diploma hoger onderwijs,  de uitkeringsgerechtigde werklozen van ten minste 50 jaar en bepaalde uitkeringsgerechtigde volledig werklozen die al minstens 1 jaar werkloos zijn.

U kunt meer informatie vinden op de website van de RVA:  
http://www.rva.be/

Aangezien deze maatregel vooral gebaseerd is op een actief gebruik van de werkloosheidsuitkeringen, is het in hoofdzaak de RVA die belast is met de uitvoering en de promotie.
In het verlengde van een sensibiliserings- en informatiecampagne (radiospot en geschreven pers), organiseert de RVA een informatiecampagne met als doel de maatregel bij de werkgevers en de werkzoekenden kenbaar te maken.

Overeenkomstig de bestuursovereenkomst van de RVA (artikel 39) en de opdracht van de PWA-beambten, en zoals reeds in het verleden is gebeurd, zal deze campagne gezamenlijk door medewerkers van de RVA en de collega’s in de PWA’s gedragen worden.

Om die opdracht tot een goed einde te brengen, zal de RVA zorgen voor de opleiding van de PWA-beambten en zal de Rijksdienst hen een aantal hulpmiddelen ter beschikking stellen:

§        een lijst met de werkgevers van hun ambtsgebied;

§        een lijst van de werkzoekenden op wie de maatregelen betrekking hebben;

§        twee modelbrieven (op papier of elektronisch) die gericht zijn aan de werkgevers en de werkzoekenden;

§        folders en affiches.


De RVA zal een mailing verzorgen naar de werkgevers.

De PWA-coördinator van het werkloosheidsbureau van de RVA zal zeer binnenkort contact opnemen met de PWA-beambten om hen alle nuttige informatie over deze campagne te bezorgen.

Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking aan deze opdracht ter promotie van deze federale werkgelegenheidsmaatregel die in deze crisisperiode zowel aan ondernemingen als aan werkzoekenden uit uw gemeente uitzonderlijke troeven aanreikt.

Slides TA Ruimtelijke ordening

De Powerpoint-presentatie die werd getoond op de thema-avond is ter referentie hier downloadbaar.

Slides Overheidssteun

De slides van de presentatie van 8 juni m.b.t. "Steunmaatregelen van de overheid" gegeven door Vic De Bie, KMO-adviseur bij onze sponsor KBC Bank & Verzekeringen kunt u downloaden door op deze link te klikken

Evenals de lijst met websites over overheidssteun

Groot succes!

KMO Bornem en TTS zone slaan de brug was groot succes!

Reikhalzend kijken we nu al uit naar de positieve socio-economische impact van de ingebruikname van de tweede Scheldebrug.
Met meer dan 310 aanwezige lokale ondernemers mogen we terecht spreken van een succesvol regionaal B2B event tussen beide ondernemersverenigingen. Het belang en de nood aan onderlinge contacten in het huidige economische klimaat wordt hierbij duidelijk onderstreept.
Samen sterk in netwerk!

Klik hier als u de online persmap wil downloaden.

 

Powerpoint-presentatie

De Powerpoint-presentatie die werd getoond op de thema-avond is ter referentie hier downloadbaar.

Thema avond 'In de Gazet' was een succes!

Dank aan alle aanwezigen op deze interessante uiteenzetting.

Stroomonderbreking 18 juni

Sommigen onder ons hebben het afgelopen uur misschien last gehad van spanningsdips op het electriciteitsnetwerk.

Het bestuur van KMO BORNEM vzw heeft hiervoor conatact opgenomen met onze contacpersonen bij Eandis. Eandis deelt ons mee dat de geplande werken die momenteel worden uitgevoerd aan het net normaal zonder onderbrekingen zouden moeten lopen. We stellen echter vast dat sommige bedrijven zonder stroom zitten en andere last hebben van stroomdips. Deze kunnen zich de komende uren nog voordoen.

Hou hier mee rekening bij productiemachines en dure apparatuur!


Eandis heeft ons beloofd ons verder op de hoogte te houden. We informeren u indien meer info.

Info-avond "Veilig werken op hoogte": succes!

Op donderdag 29 mei 2008 van 19u30 tot 22u00 organiseerde KMO-Bornem voor zijn leden een opleiding “Veilig werken op hoogte” in de bedrijfsgebouwen van fabrikant Altrex.
Deze KMO-activiteit werd in het leven geroepen omdat in 2007 volgens officiële statistieken 43% van alle arbeidsongevallen veroorzaakt werd door een val van op hoogte. Aangezien de werkgever steeds de
verantwoordelijkheid draagt voor de veiligheid van het materiaal waarmee zijn personeel werkt, en tevens verplicht is om de nodige opleidingen te voorzien voor iedere werknemer die af en toe op ladders
of steigers werkt, achtte KMO-Bornem het opportuun zijn leden uit te nodigen op een informatiesessie rond dit thema.
Altrex verzorgde in opdracht van het KMO-bestuur een veiligheidsopleiding die kadert in het Koninklijk Besluit over
rolsteigers KB 31/08/05 -Codex, Titel VI, Hoofdstuk II, Afdeling V, Onderafdeling IV alsook de nieuwe Europese norm EN1004, die de oude norm HD1004 op steigers vervangt. De opleiding richtte zich met name op een aantal belangrijke verschillen tegenover de vorige norm en nieuwe verplichtingen van de werkgever om te voorkomen dat zijn werf
wordt stilgelegd… interessante informatie voor ieder KMO-lid dat met werken op hoogte wordt geconfronteerd. De activiteit kende dan ook een grote opkomst en werd ingeleid door een welkomstaperitief dat werd aangeboden door KMO-lid en ladder-steigerhandelaar Kamiel Schilders.

Stroomonderbreking 4 februari

Dankzij gezamelijke inspanningen van KMO Bornem en het gemeentebestuur werd er samen met Eandis gezocht naar een oplossing om de hinder tot een minimum te beperken.  De initiële geplande onderbreking van een volledige dag werd teruggebracht tot ongeveer 1 werkuur per bedrijf.

Planning:
De werken starten omstreeks 5u. ‘s morgens
De werken worden gefaseerd uitgevoerd:
Elke voedende kabel wordt overgenomen op het nieuw bord. Dit heeft per kabel een spanningsonderbreking van ca. 1 uur tot gevolg.
Concreet wil dit zeggen dat de getroffen bedrijven tussen tussen 5u. ‘s morgens en einde voormiddag een onderbreking krijgen van 1 uur.
Het terug normaal schakelen van het net na afloop van de werken verloopt zonder dat de klanten hier iets van merken.
Uiteraard is dit onder voorbehoud van technische incidenten !
Hieronder voor alle duidelijkheid de lijst van getroffen klanten:

Puursesteenweg 307 De Bleser - Landmeter
Puursesteenweg 311 Penneman
Puursesteenweg 313 De Compagnie
Puursesteenweg 315 Bandencentrale De Strooper
Puursesteenweg 317 Aerts Trucks
Puursesteenweg 319 Polfliet Motors
Puursesteenweg 366 Vergauwen Brigitte
Puursesteenweg 368 Mathijs A.
Puursesteenweg 370 Schelfhout / Maes
Puursesteenweg 372 Sweet Paradise
Puursesteenweg 374 Van Doorslaer
Puursesteenweg 376 Standepede
Puursesteenweg 378 Visjes Van Spiessens
Puursesteenweg 380 Alu DB
Puursesteenweg 380 Vermant
Puursesteenweg 382 Mazda Van Praet
Puursesteenweg 393 Interline design
Puursesteenweg 395 Suzukicenter  Noel Jordant
Puursesteenweg   Politie

Windmolenpark Industriezone Colomalaan

Op dinsdag 22 januari werd er een informatievergadering georganiseerd in het CC Ter Dilft rond een windmolenpark in de industriezone Colomalaan. Sinds een aantal maanden is Air Energy, in samenwerking met de investeringsmaatschappij Winstone nv, bezig met de ontwikkeling van een windmolenproject in Bornem. Meer info over de status van dit project vindt u hier.

Nieuwjaarsreceptie 2008

We mochten 185 inschrijvingen ontvangen op onze nieuwjaarsreceptie van 10 januari in feestzaal De Rietgaard. Het was een geslaagde start van het nieuwe werkingsjaar en onze nieuwe voorzitter Jan Gevers heeft er duidelijk zin in!

KMO Bornem organiseert Jobhappening

Artikel uit Gazet Van Antwerpen, weekend-editie 20 & 21 oktober

Agenda

Hou onze komende activiteiten in het oog! meer info...

21/02/2019 Workshop betalingsachterstand

25/04/2019 Karting

25/06/2019 Golfinitiatie

05/11/2019 Outlook opleiding

Voorgaande activiteiten

Hier kan u terecht voor kleine verslagen en fotomateriaal van onze voorgaande activiteiten!

Nieuws

Takenpakket KMO-ambtenaar
KMO Bornem dankt alle leden voor hun bijdrage nav onze elektronische bevraging ivm het takenpakket van de KMO-ambtenaar dd 22/10/'13. De resultaten van onze bevraging werden aan de burgemeester overhandigd op de nieuwjaarsreceptie van 9 januari en kan u hier downloaden.

BIN-Z project: het charter ven het BIN-Z KMO Bornem (Buurt Informatie Netwerk voor Zelfstandige Ondernemers) werd samen met burgemeester begin januari ondertekend. Graag zo snel mogelijk uw toetredingsformulier invullen en sturen naar info@kmobornem.be of postadres Puursesteenweg 375, 2880 Bornem


Vacatures

Onze sponsors

BE68 7330 1750 8934
BE75 2930 3998 3051

Zelf sponsor worden?